Ardrossan Highland Games, Ardrossan Academy War Memorial Field 8
                                                         12 June 2011

Gerard McClumpha was the Chieftan of the 2011 Ardrossan Highland Games.